Nội dung với Từ điển loại văn bản cho văn bản QPPL Nghị quyết .