Nội dung với Từ điển loại văn bản cho văn bản QPPL Chỉ thị .