Nội dung với Từ điển loại văn bản cho văn bản QPPL Kế hoạch .