Nội dung với Từ điển loại văn bản cho văn bản QPPL Thông báo .