Phản ánh, kiến nghị
0 thủ tục
TTHC MỚI BAN HÀNH
VĂN BẢN LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017