Quay lại Xem với cỡ chữ:    
Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Đăng bởi: TTHC Phú Yên | Ngày: 09:44 AM - 13/06/2017

Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" tại Văn phòng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-VPCP ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

 

Mục tiêu của Kế hoạch là tạo cơ sở để Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án để tham mưu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ và tập trung ưu tiên chỉ đạo, điều hành.
Theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ lớn, đó là: (1) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực phụ trách; (2) xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước và (3) xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.
Triển khai các nhiệm vụ trên, Quyết định số 689/QĐ-VPCP đã cụ thể hóa thành 20 đầu công việc cụ thể với trọng trách rất lớn được giao cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ. Đây sẽ là đơn vị chủ trì hầu hết các nhiệm vụ để triển khai thực hiện Đề án./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính