Số hiệu 1393/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Ngày ban hành 05/thg 10/2017
Tập tin đính kèm Download Đính kèm
Chi tiết văn bản

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1393/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày  14  tháng  7  năm 2017

 

       
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành,

sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

 

 
 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                      

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2016, Quyết định số 416/QĐ-BGTVT ngày 15/2/2017, Quyết định số 1235/QĐ-BGTVT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 80/TTr-SGTVT ngày 05/7/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 498/STP-KSTT ngày 13/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên.

(Danh mục thủ tục hành chính kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;

- Sở Tư pháp-KSTT;

- Lưu: VT, NC­T.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

           

 

 

 

Trần Hữu Thế