Số hiệu 17/KH-UBND
Trích yếu nội dung Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Ngày ban hành 29/thg 1/2016
Tập tin đính kèm Download Đính kèm
Chi tiết văn bản

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tiếp tục nâng cao về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả kiểm soát TTHC đến cá nhân và tổ chức; khuyến khích cá nhân, tổ chức, mặt trận và các đoàn thể tham gia vào công tác quản lý xã hội, giám sát hoạt động quản lý của Nhà nước các cấp.

2. Yêu cầu

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả kiểm soát TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người dân và doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

- Các cơ quan, đơn vị tham gia công tác truyền thông nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch, đồng thời nghiên cứu, vận dụng vào cơ quan, đơn vị mình để đạt kết quả tốt nhất.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Truyền thông công tác kiểm soát TTHC trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

a) Công khai tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin và Công báo - Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Tổ chức tập huấn, giới thiệu về hoạt động truyền thông phục vụ công tác kiểm soát TTHC cho các cán bộ đầu mối về Kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch tập huấn (ban hành riêng).

c) Công khai bộ TTHC đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tại trụ sở hành chính và đăng tải theo quy định:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016.

d) Thực hiện việc đăng tải các hình ảnh, bài viết về kiểm soát thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử thutuchanhchinh.phuyen.gov.vn:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

e) Cập nhật, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính:

- Cơ quan chủ trì: các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Phú Yên.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

f) Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về nội dung của hoạt động cải cách hành chính, kiểm soát TTHC thông qua các cuộc họp giao ban tại các đơn vị, địa phương:

- Cơ quan chủ trì: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

g) Gắn công tác tuyên truyền kiểm soát TTHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Truyền thông công tác kiểm soát TTHC đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

a) Tuyên truyền trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết để truy cập, tìm hiểu, kiểm soát TTHC:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp; Đài Phát thanh và Truyền hình PY, Báo Phú Yên..

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích kinh tế, xã hội của công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

c) Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức, cá nhân các nội dung về kiểm soát TTHC, trong đó tập trung vào việc giải quyết TTHC thông qua Đài phát thanh của huyện, Đài truyền thanh:

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

d) Tổ chức phát hành tờ gấp tuyên truyền về hoạt động và kết quả công tác kiểm soát TTHC với các nội dung: tuyên truyền về lợi ích của việc kiểm soát TTHC, tuyên truyền về hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC, vị trí, vai trò của hệ thống cán bộ đầu mối các cấp:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Truyền thông hỗ trợ thực thi các kiến nghị về đơn giản hóa TTHC

a) Tổ chức họp, hội thảo chuyên đề, các kiến nghị thực thi, phương án đơn giản hóa TTHC trong các lĩnh vực đầu tư, khoáng sản, môi trường, du lịch, tư pháp:

- Cơ quan chủ trì: các Sở, ban ngành.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

b) Truyền thông về phương án đơn giản hóa TTHC về ngành, lĩnh vực đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

4. Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

a) Tuyên truyền, giới thiệu về các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử các đơn vị, địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Lồng ghép công tác truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban ngành; UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch kiểm tra.

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận, các Hội, Đoàn thể trong tỉnh cùng chung tay giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính, việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBMTTQVN tỉnh, các Đoàn thể tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đảm bảo theo phân cấp ngân sách và các văn bản có liên quan quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2016 cho phù hợp với cơ quan, đơn vị mình.

2. Sở Tư pháp hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này gắn với việc kiểm tra các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch truyền thông; tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý, chấn chỉnh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:       

- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;   

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh;

- UBMT TQ Việt Nam tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó CT UBND Tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- UBND các xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan thông tấn báo chí;

- Lưu: VT, STPKSTT, TT-CB, NCK.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Phan Đình Phùng