Phản ánh, kiến nghị
0 thủ tục
TTHC MỚI BAN HÀNH
VĂN BẢN LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TTHC
Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 Kế hoạch Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2016 Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 Quyết định 29/2015/QĐ-UBND